» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Monografie Migrace a rozvoj

Důvodem sepsání monografie na téma migrace a rozvoj kolektivem autorů byla snaha o soustředění dílčích témat, které spolu úzce souvisí, vzájemně se doplňují, ovlivňují a prolínají, tvoří společné zákonitosti a měly by být předmětem dalšího studia, do jednoho celku.

 

Uvedená publikace vznikla v rámci projektu "Podpora studia tématu "migrace a rozvoj" na vysokých školách", realizovaného Fakultou sociálních věd UK ve spolupráci s IOM Praha z prostředků České rozvojové agentury. Experti, kteří se podílí na vzniku monografie, však přesahují rámec zmíněných institucí. Poděkování náleží všem zástupcům institucí a všem autorům jednotlivých kapitol, a výslovně recenzentovi, docentu Dušanu Drbohlavovi.

K migraci je možné přistoupit z mnoha úhlů pohledu, je to téma průřezové, interdisciplinární a mnohdy velmi složité, zejména sestoupíme-li do aplikační praxe, do reality. Migrace ovlivňuje život v zemích původu migrantů, v zemích tranzitních a hostitelských. Pro ovlivňování v pozitivním smyslu, tedy pro rozvoj, je zapotřebí znát faktory, které mohou napomoci řídit migraci ku prospěchu všech ("to manage migration for the benefit of all", jak zní mission statement IOM). Více a podrobněji o těchto faktorech můžeme číst v uvedené publikaci.

Tato publikace má za cíl odpovědět mimo jiné na otázky, jakým způsobem může přispět migrace k rozvoji, jestli lze použít remitencí jako soukromých peněz migrantů k rozvoji, jestli podporuje diaspora investice a rozvoj v zemích původu nebo zda lze využít migračních projektů pro rozvoj aj.

Tématem migrace a rozvoje se zabývá v současném světě mnoho platforem, zmiňme alespoň jednu, která sdružuje všechny  zainteresované státy světa – Globální fórum pro migraci a rozvoj. V tomto roce se schází již popáté, aby diskutovalo témata, která podporují rozvoj v zemích původu i cílových a která jsou též obsahem této publikace. Předkládáme je pro větší pochopení a synergii mezi migrací a rozvojem.

 

Přiložené soubory

  • Monografie Migrace a rozvoj

Loga

  • Česká republika pomáhá