» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Pilotní projekt Integrace cizinců a podpora organizací a sdružení komunit cizinců na území České republiky

         

Autor: IOM Mezinárodní organizace pro migraci Praha                        Zadavatel: MPSV ČR                                                                                                                    

Partner: Poradna pro uprchlíky při Českém helsinském výboru, Poradna pro integraci, Multikulturní centrum Praha, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, vybrané organizace cizineckých komunit v ČR a další NGOs   

Záměrem pilotního projektu byla prevence sociálního vyloučení cizinců na území České republiky.

Byl vytvořen výzkum na rizikové faktory pro sociální vyloučení cizinců v České republice v ukrajinské, arménské a vietnamské komunitě. Výzkum v terénu a prověření stávajících modelů na konkrétních postojích a migračních zkušenostech imigrantů (jejich optikou vidění) je jednou z možností, jak přispět k vylepšení současného stavu na daném poli tvorby migrační politiky a praxe. Proto se Mezinárodní organizace pro migraci rozhodla jít předně cestou, která umožní nejlépe reagovat na potřeby imigrantů v České republice a která umožní převést výstupy z výzkumu do utvářející se praxe státní správy. 

Základem pilotního projektu však je myšlenka vycházející z kanadské praxe, která považuje agentury a neziskové organizace etnických komunit za nejvhodnější nástroj k integraci v dané komunitě. Programy řízené samotnými cizinci jsou pokládány za mnohem efektivnější, protože odráží přímo potřeby lidí, kterým jsou určeny.

Projekt přitom kombinoval dvojí strategii – šíření informací a budování kapacit organizací etnických komunit. Prostřednictvím komunitních organizací IOM šíří informace mezi cizinci o různých aspektech jejich integrace do české společnosti. V rámci projektu byla zejména vytvořena webová stránka pro cizince Doma v České republice na www.domavcr.cz. Informace z této webové stránky jsou šířeny mezi komunity cizinců díky komunitním časopisům. Webová stránka, která je v českém, anglickém, ruském, ukrajinském, vietnamském a arménském jazyce, přitom představuje zcela ojedinělý projekt, a to nejen v České republice. Připravuje se mongolská verze.

Budování kapacit organizací bylo založeno jednak na finanční podpoře časopisů organizací a dále pak na zorganizování dvou školení na psaní projektů a fundraising.

Spolupráce byla navázána s organizacemi pomáhajícími ukrajinské, arménské, vietnamské, ale i bulharské komunitě.

Organizace etnických komunit hrají v integraci migranta do nové hostitelské společnosti nezastupitelnou roli. Jsou v pozici mediátora mezi svou krajanskou komunitou a novou hostitelskou komunitou. V případě sociálně – právního poradenství existuje jenom minimální riziko podpory exkluze či případné ghetoizace komunit.


Přiložené soubory