» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Gruzie

Zpráva o migračním managementu Gruzie publikovaná IOM Tbilisi v lednu 2008 popisuje Gruzii jako zemi ležící na hranici mezi Evropou a Asií, a tudíž zemi, přes níž plyne tranzitní migrace mezi Evropou a Asií a mezinárodní přeprava. To z Gruzie dělá jak zemi původu, tranzitu, tak i cílovou zemi.

Rusko a Gruzie se dohodly na delimitaci 80% společné hranice; zůstává několik menších strategických částí a námořní hranice bez demarkace. Hranice s Arménií zůstává bez demarkace a s Ázerbájdžánem probíhají diskuze ohledně několika přechodů. 

Od poloviny roku 2006 jsou zavřeny všechny pozemní a přístavní hraniční přechody mezi Gruzií a Ruskem jakožto výsledek napjatých diplomatických vztahů mezi oběmi zeměmi. V důsledku toho nefungují žádné přímé dopravní spoje mezi Ruskem a Gruzií.

Počátkem 90. let se rozhořely dva konflikty mezi centrální gruzínskou vládou a autonomními republikami v Abcházii a jižní Osetii. Výsledkem těchto konfliktů je, že gruzínská vláda nemá kontrolu nad těmito dvěmi územími, včetně kontroly nad pohybem v těchto regionech a hraničních přechodech do Ruska. Situace se ještě více vyostřila po válce s Ruskem v srpnu 2008.

Geografická pozice Gruzie v regionu, který čelí možné nestabilitě, znamená možnou hrozbu migračních toků uprchlíků a vnitřně vysídlených osob přes hranice Gruzie.

Přibližně čtvrt miliónu vnitřně vysídlených osob (IDPs – internally displaced people) z gruzínských separatistických regionů Abcházie a jižní Osetie čekají na řešení od jejich vysídlení na počátku 90. let. Většina z 220 až 250 tisíc vnitřně vysídlených osob nalezli útočiště v regionu sousedícím s Abcházií a v gruzínském hlavním městě Tbilisi. Po konfliktu v srpnu 2008 přibylo k těmto další desítky tisíc vnitřně vysídlených osob.

Mezinárodní pracovní migrace je výrazná, ale neexistuje její přesný monitoring. Migrace za prací do zahraničí pokračuje a v mnoha zemích Evropy a bývalého Sovětského svazu, zejména Ruska, existuje rozsáhlá gruzínská diaspora. Mnoho rodin v Gruzii je odkázáno na příjmy z remitencí zasílaných migranty v zahraničí zpět svým rodinám do Gruzie.

Tranzitní migrace přes území Gruzie přináší několik otázek spojených s ochranou hranice. Strukturální problémy v oblasti managementu migrace a hraničního managementu negativně ovlivňují schopnost země kontrolovat migrační toky přes vlastní hranice. Konkrétně tyto problémy zahrnují nedostatečný management migrace na centrální úrovni jednou institucí zodpovědnou za koordinaci, nedostatečný systém evidence těch, kteří překročí platnost svých víz, a nakonec velice liberální vízový systém.  

 

 

Bezprostřední cíle projektů

 

Během několika posledních let se Gruzie stala jednou z nejdůležitějších zemí v oblasti české zahraniční rozvojové pomoci, a to i na poli migrace. Se svými aktivitami započala Česká republika – ministerstvo vnitra – v Gruzii v roce 2003, a to v souvislosti s migračními toky gruzínských občanů přes a na území ČR v letech 2000–2001.

 

Rozvojové projekty se od počátku soustředily na zvyšování kapacity relevantních struktur migračního managementu v rozličných oblastech: kompetence migračních organizačních struktur, pohraniční stráže, boj s nelegální migrací, migrační legislativu, a zejména pak na kontrolu falešných a pozměněných dokladů.

 

Od roku 2003 realizovaly IOM Praha a IOM Tbilisi reintegrační asistenci pro navrátilce z České republiky. Postupně obě mise začaly klást větší důraz na systémovou podporu reintegračních mechanismů pro navrátilce, populaci ohroženou migrací a vnitřně vysídlené osoby. Díky projektům České republiky byla založena dvě pracovně poradenská a zprostředkovatelská centra  (JCRC - Job Counselling and Referral Center) při gruzínském ministerstvu školství a jeho odborně vzdělávacích centrech v Tbilisi a Batumi, které poskytly své služby od let 2007 a 2008 již dvěma tisícům klientů. Tato přímá pomoc vedla k umístění téměř čtvrtiny těchto klientů na gruzínském trhu práce, a to za využití pouhé databáze volných pracovních míst a zprostředkování zaměstnání. Aby celý systém mohl dobře fungovat, vytvořila IOM IT databázi volných pracovních míst po vzoru českého portálu MPSV, vytvořila několik průzkumů trhu práce, díky nimž byla tato databáze zaplněna, a publikovala několik metodologických příruček po vzoru České republiky jak pro nezaměstnané, tak manažery lidských zdrojů v oblasti poradenství a zprostředkování práce.

 

Tyto aktivity v Gruzii uvádíme v kategorii Migrace a rozvoj.

V oblasti migračního managementu proběhlo od roku 2006 celkem pět školení v České republice pro 23 odborníků a dvě školení v Gruzii pro přibližně 30 expertů. Školení se zaměřila na organizační struktury migračního managementu, kontrolu dokladů, sběr, sdílení a analýzu migračních dat a další témata.

V roce 2010 bude IOM pokračovat v expertní podpoře Gruzie v oblasti detekce falešných a pozměněných dokladů za spolupráce Ředitelství služby Cizinecké policie formou tvorby národní databáze dokladů.

Celkové náklady na projekty

Přibližně 800 tisíc eur bylo  v letech 2003–2009 vyčleněno na  oblast podpory gruzínské vládě v migračním managementu a na rozvojové projekty napomáhající reintegraci navrátilců, ohrožených skupin a vnitřně vysídlených osob na trh práce.

 

 

Tento projekt navazuje na výměnu zkušeností mezi Českou republikou a Gruzií v roce 2008 (v rámci projektu pro Gruzii a Moldavsko). Cílem projektu bylo podpořit rozvoj struktur migračního managementu v Gruzii prostřednictvím výměny zkušeností - školení školitelů v oblasti inspekce dokladů a detekce falešných a pozměněných dokladů. Součástí projektu bylo poskytnutí technického vybavení.

Projekt Podpora migračního managementu v Gruzii a Moldavsku - 2008 měl za cíl zlepšit kontrolu nelegálního pohybu migrantů do Gruzie a Moldavska, nebo tranzitujícím přes jejich území, a zároveň napomoci vytvořit systém moderního migračního managementu, který usnadní legální migraci.

Cílem projektu bylo podpořit a posílit kontrolu nelegální migrace v Gruzii a Moldavsku, a to jak pohybu nelegálních migrantů směřujících do těchto zemí, tak i migrantů tranzitujících přes jejich území. Zároveň si tento projekt kladl za cíl další zdokonalení a rozvoj moderního migračního managementu, který by umožňoval migraci legální. Projektové aktivity zahrnovaly zejména několik typů odborných školení a seminářů, jejichž prostřednictvím mohli čeští specialisté předat své zkušenosti a znalosti vybraným moldavským a gruzínským odborníkům.