» IOM dnes

 IOM slavila v roce 2011 šedesáté výročí od svého založení. Navštivte oficiální IOM webovou stránku.

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2013 měla 157 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Úvod

Projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, fáze 3 je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2013.

V rámci projektu Reintegrační program pro navrátilce z ČR, fáze 3 pomáhá IOM Praha ve spolupráci s misemi IOM v zemích původu navrátilcům začlenit se znovu do své domovské společnosti. Poskytuje reintegrační granty, které jsou beneficientům projektu vypláceny formou hrazení přímých nákladů. Přečtěte si příběhy lidí, kteří využili reintegrační asistence.

IOM vypisuje výběrové řízení na pozice dvou komunitních konzultantů - pro vietnamskou a mongolskou komunitu na poloviční úvazek, které probíhá od 13. 2. do 27. 2. 2015.

Following the recent launch of the ACP-EU Migration Action managed by IOM, calls for the two rosters of experts have been recently created:

1) a roster of ACP-EU Experts on Migration for short and mid-term assignments (maximum 60 days) to provide technical assistance responding to the requests submitted by African, Caribbean and Pacific (ACP) countries/ Regional Organizations, in the areas of remittances, visas and readmission;  

2) a roster of Baseline Assessment Consultants for performing baseline assessments in ACP countries.

Please note that the two rosters are open both to ACP and EU nationals and they constitute an opportunity for ACP and EU Governments to second their qualified staff to an ACP country.

 U příležitosti Mezinárodního dne migrantů, který je každoročně vyhlašován 18. prosince, apeluje IOM Mezinárodní organizace pro migraci na nutnost záchrany zbytečně zmařených životů migrantů, kteří umírají při pokusech dostat se tam, kde budou mít šanci na důstojný život. IOM začala na podzim letošního roku na stránce www.missingmigrants.iom.int zveřejňovat globální odhady počtu zemřelých migrantů, ať na moři nebo na zemi. Nyní se kampaň rozšiřuje o několik informačních projektů zaměřených na lepší informovanost o migraci.

 

 V rámci projektu podporovaného Českou rozvojovou agenturou (ČRA) a MZV ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce se ve dnech 1.-5. prosince 2014 uskutečnila studijní návštěva devítičlenné skupiny ministerských úředníků a sociálních pracovníků z Moldavska, kteří přijeli čerpat zkušenosti při zavádění systému sociálních služeb. Program návštěvy zorganizovala IOM Mezinárodní organizace pro migraci, která v rámci projektu přímo v Kišiněvě spolupracuje na zvyšování kapacity Krizového centra pro potřebné, především migranty vracející se ze zahraničí.

Mezinárodní projekt HEADSTART: podpora integrace před odjezdem vznikl v návaznosti na potřebu implementovat opatření podporující integraci migrantů/ek před jejich odjezdem, například sdílením informací o přijímacích procedurách, o právech a povinnostech migrantů/ek, jakož i o nabídkách placené či dobrovolné jazykové výuky nebo odborné přípravy s cílem posílit jejich začlenění na trhu práce a získání společenských kontaktů ihned po příjezdu. Projekt je řízen Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) v Budapešti (Maďarsko) s podporou dalších IOM poboček v participujících státech jako je Rakousko, Belgie, Česká republika, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko a Slovensko.

IOM Praha byl od května 2011 do července 2014 partnerem projektu Re-Turn - Regiony těžící z navracejících se migrantů (Regions benefitting from returning migrants).  Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe). IOM spolupracuje s dalšími jedenácti partnery z deseti zemí. V rámci projektu bylo mimo jiné relizováno dotazníkové šetření mezi občany ČR, kteří pobývají nebo pobývali v minulosti v zahraničí. 

IOM Praha vypisuje výběrové řízení na nově otevřenou pozici na poloviční úvazek, které probíhá od 7. 10. 2014.

Letní škola migrace a integrace se uskutečnla ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích od 18.-23. srpna. Pro více informací prosím přejděte na anglickou verzi ww.iom.cz 

Projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, pokračování je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2012.

V rámci projektu Reintegrační program pro navrátilce z ČR, pokračování pomáhá IOM Praha ve spolupráci s misemi IOM v zemích původu navrátilcům začlenit se znovu do své domovské společnosti. Poskytuje reintegrační granty, které jsou beneficientům projektu vypláceny formou hrazení přímých nákladů. Přečtěte si příběhy lidí, kteří využili reintegrační asistence.

Dne 30. dubna se konala závěrečná konference projektu Mezinárodní organizace pro migraci IOM Dublin GIVE (The Grassroots Integration through Volunteering Experiences). Na konferenci byli účastni zástupci IOM Dublinu, zástupci dobrovolnických agentur a někteří dobrovolníci z řad migrantů. Za Českou republiku se konference účastnili dva zástupci z Integračního centra Praha a z organizace META.

Rádi bychom vás seznámili s výstupy tohoto zajímavého projektu, jehož závěrečné konference se účastnili i zástupci z České republiky.

IOM Praha zahájila nový evropský projekt pro mládež - migranty. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a je implementován v kooperaci s mládežnickými organizacemi a partnerskými institucemi v České republice, Finsku, Francii, Rumunsku a Španělsku. Koordinátorem projektu je IOM Helsinky. Partnery v České republice jsou Integrační centrum Praha, Městská část Praha 14, Městská část Praha 3.

Cílem projektu ACCESS je umožnit migrantské mládeži stát se občansky aktivní na místní, národní a evropské (EU) úrovni. Projekt ACCESS poskytuje konkrétní rady a nástroje tvůrcům politiky, aby začlenili myšlenky a nápady mladých lidí již do rozhodovacího procesu.

V kontextu tohoto projektu neznamená politická participace mladých pouze účast na volebních procesech, ale skládá se z komplexnějšího přístupu k zapojení všech mladých lidí do rozvoje, implementace a evaluace veškerých politik, jež se jich nějakým způsobem dotýkají. Aktivní politická participace může znamenat účast např. v místních samosprávních mládežnických parlamentech, lobbying, poskytování zpětné vazby tvůrcům politiky nebo dobrovolné začlenění do přidružených komisí (výborů) či asociací.

Projekt byl započat v prosinci 2013 a bude trvat až do května 2015. 

 

Mezinárodní organizace pro migraci si dovoluje představit publikaci s názvem „Integrační kurzy pro migranty a migrantky“, která vychází ze zahraničních zkušeností získaných v rámci projektu IOM „Výměna zkušeností – zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů“. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z dotací na integraci cizinců Ministerstva vnitra České republiky.

Domníváme se, že v současné době, kdy se i v České republice diskutuje podoba adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí migranty, je zajímavé podívat se na zahraniční praxi a zkušenosti. V publikaci naleznete informace o praxi Německa, Rakouska/Vídně, Belgie, Nizozemska, Francie, Švédska, Kanady.

Zároveň publikace nabízí i pohled Mezinárodní organizace pro migraci, která má dlouholeté zkušenosti z poskytování obdobných kurzů v rámci přesídlovacích programů pro různé vlády. Jen v roce 2012 probíhaly kurzy organizované IOM v 52 zemích světa, a to jak kurzy předodjezdové, tak i popříjezdové, pro více než čtyřicet tisíc lidí.

 

 

IOM Praha si Vás srdečně dovoluje pozvat na konferenci k návratové politice a praxi se zahraniční účastí odborníků z Rakouska, Belgie a Polska. Zástupci ministerstva vnitra Rakouska, pohraniční policie z Polska a IOM Bruselu představí nejnovější a inovativní modely návratové politiky a praxe a spolupráci s nevládním sektorem. Pozvání přijala i zástupkyně českého ministerstva vnitra. Konferenci moderuje Lucie Sládková, ředitelka IOM Praha.

Konference pořádaná za finanční podpory EU z Evropského návratového fondu se uskuteční v pondělí 28.dubna 2014 v Domě národnostních menšin od 9.15 do 15.30.

Konsekutivní tlumočení bude zajištěno. Program je přiložen k této pozvánce.

 

Dovolujeme si upozornit, že IOM Praha se přestěhovala na novou adresu – Argentinská 38, Praha 7, 170 00 ;  kancelářská budova Mercuria u metra Nádraží Holešovice.

Těšíme se na vás v nových prostorech!

Tým IOM Praha

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na expertní seminář zaměřený na realizaci adaptačně-integračních kurzů v České republice.

Expertní seminář se uskuteční dne 28. listopadu 2013 v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 od 9 do 15.30.

Expertní seminář se zahraniční zkušeností je jedinečnou příležitostí zejména pro státní správu, neziskové organizace, integrační centra, lektory budoucích integračně-adaptačních kurzů v ČR, mediátory aj. získat informace a dobrou praxi ze zahraničí.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat i na kolokvium k pilotním uvítacím kurzům "Vítejte v České republice" dne 29. listopadu 2013 tamtéž, tedy v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 od 9.30 do 12.30.

 

 

IOM Praha spoluprauje na konferenci Nová emigrace z ČR po roce 1989 a návratová politika se Senátem PČR a Etnologickým ústavem Akademi věd. Konference se koná ve dnech 30.9. - 1. 10. 2013 v Senátu pod patronátem místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky. 

Na konferenci bude mimo jiné prezentovám projekt Re-Turn, který IOM Praha realizuje spolu s partnery ze šesti zemí. 

Více o konferenci v přiložené pozvánce.  

Letní škola migrace a integrace se uskutečnila i v roce 2013 ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích ve dnech od neděle do pátku 1.-6.září 2013.

Letní škola 2013 byla zaměřená především na integraci imigrantů, jejich participaci a podporu diverzity ve společnosti s mnoha praktickými příklady. Expertem z USA byl S. Romi Mukherjee, který vyučuje na Sciences Po-Paris. Dalšími významnými přednášejícími byl Dušan Drbohlav z Univerzity Karlovy, Michal Vašečka z Masarykovy univerzity v Brně, Salim Murad z programu EMMIR z Jihočeské univerzity, zástupce Ministerstva vnitra aj. Z praxe se představili zahraniční experti z Rakouska (vídeňský odbor MA17 pro integraci a diverzitu) a Portugalska (ACIDI - úřad vysokého komisaře pro imigraci a inter-kulturní dialog).

Jako lektoři se představili i další zástupci z akademické obce a neziskových organizací. Praktické příklady z oblasti integrace, filmy, natočená videa nabídne také nezisková migrantská organizace Slovo 21. 

Letní škola je určena pro české studenty, české mladé profesionály z NNO, státní správy, samosprávy aj. a omezený počet zahraničních studentů a mladých profesionálů. Výukovým jazykem bude angličtina.

Tato aktivita byla spolufinancována z Ambasády USA v České republice a Evropské Unie z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Příběhy realizované reintegrační asistence

Projekt Reintegrační program pro navrátilce je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2011

V rámci projektu Reintegrační program pro navrátilce z ČR pomáhá IOM Praha ve spolupráci s misemi IOM v zemích původu navrátilcům začlenit se znovu do své domovské společnosti. Poskytuje reintegrační granty, které jsou beneficientům projektu vypláceny formou hrazení přímých nákladů. Přečtěte si příběhy lidí, kteří využili reintegrační asistence.

 IOM Praha otevírá pozici Asistenta zákaznického servisu pro sekci CANVAC (Canadian Visa Application Centre). 

Případné zájemce prosíme o zaslání životopisu v AJ a motivačního dopisu na email šéfky mise - Lucie Sládkové (lsladkova@iom.int) a Eriky Krkošové (ekrkosova@iom.int).

POZICE JIŽ BYLA OBSAZENA

Naše organizace je členem tematické sítě dvouletého projektu, s názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“, který v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost, zahájila InBáze, o.s. Cílem projektu je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v CR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

Semináře se zúčastnilo celkem 75 účastníků z 24 EU členských států, kteří zastupovali mládež, organizace mládeže, migrantů, národní rady dětí a mládeže, lokální, národní a EU instituce, akademickou obec a další. Za ČR se semináře zúčastnilo 5 zástupců za IOM Praha, META o.s., Českou radu dětí a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor mládeže) a za migrantskou mládež.

Během semináře byly představeny výsledky a doporučení 1,5 letého projektu ve smyslu podpory integrace migrantské mládeže a prevence vyloučení (včetně řady dobrých příkladů jak organizace pracující s mládeží mohou úspěšně pracovat s migrantskou mládeží). Představena byla také metodia peer review, díky které byla v rámci projektu vybudována Internetová školící platforma. Díky semináři byly vedeny zajímavé diskuze a příležitosti k seznámení se mezi organizacemi zastupujícími mládež a migranty, a to na EU, národní i lokální úrovni. Výstupy z EU semináře jsou k dispozici na  http://www.iyouth-project.eu/seminar nebo v části Integrace cizinců pod celkovým profilem projektu iYouth.

IOM Praha si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se uskuteční v rámci projektu “Inovativní návrhy do české návratové politiky a praxe, zkušenosti EU MS, fáze II”, který je realizován za podpory z ENF 2011. Tento seminář uzavře druhou fázi sběru informací a ověřených praxí v návratových politikách evropských zemí a představí některé inovativní postupy a doporučení zejména pro proces tvorby nového zákona o pobytu cizinců. Semináře se zúčastní nizozemští experti na holandskou návratovou politiku, zástupci MV ČR a IOM Praha.

 Účastníkům bude představen holandský program REAN, podle kterého se inspirovalo několik evropských zemí a v rámci kterého existuje široká spolupráce partnerských organizací a regionálních konzultantů. Seminář umožní vidět širší kontext migrační politiky a praxe, mezi který patří také návratová a reintegrační politika.

 

 

 

 

Evropský projekt iYouth si klade za cíl především posilovat kapacity organizací pracujících s mládeží a migranty tak, aby byly lépe schopné podpořit integraci cílové skupiny a působit preventivně proti sociální exkluzi mladých migrantů. Jedním z významných výstupů projektu je evropská internetová školící platforma iYouth na www.iyouth-project.eu. Školící platforma je dostupná v českém jazyce a kromě školících materiálů obsahuje například i zajímavá videa s migrantskou mládeží.

 

Režisér Vít Janeček nabízí výpovědi několika mongolských rodin, zápasících s těžkými životními i pracovními podmínkami. Jedna z rodin se snaží získat vízum pro své nemocné dítě v Mongolsku, další šetří na studium své dcery. Ve filmu zaznívá i stereotypní vnímání rozdílné kultury, které reprezentují jejich čeští sousedé. Je možné domoci se svého práva, když na vaší straně nestojí zákon ani veřejnost? Producent filmu: IOM Mezinárodní organizace pro migraci v rámci projektu Ministerstva vnitra České republiky, programu Zahraniční rozvojové spolupráce